ABONNEMENTSVILKÅR  

Følgende abonnementsvilkår (”Vilkår”) skal læses og accepteres forud for tegning af abonnement /studieabonnement/ prøveabonnement på CADDI som defineret nedenfor.


1    Formål og anvendelse
1.1    Nærværende Vilkår finder anvendelse for aftaler (”Abonnement”) om erhvervsdrivendes (”Abonnenten”)’s køb og brug af det af Caddi udviklede it-system indeholdende fysiologiske øvelser til brug for behandleres behandling af private personer med det formål at sikre personligt og fysisk velvære (CADDI).

1.2    Abonnementer er ikke bindende førend skriftligt bekræftet af Caddi.

1.3    Medmindre andet er aftalt, sker kommunikation per e-mail eller et andet af Caddi valgt kommunikations-middel.

1.4    CADDI er tiltænkt personer tilknyttet Abonnenten, der er uddannede og dagligt beskæftiger sig eller er under uddannelse som fysioterapeuter, kiropraktorer, behandlere, instruktører i motions- og fitnesscentre m.v. (herefter ”Brugere”). Brugere er således professionelle behandlere og ikke forbrugere.

2    Prøve- og studieabonnement
2.1    Personer under uddannelse som fysioterapeuter, kiropraktorer, behandlere, instruktører i motions- og fit-nesscentre m.v. er berettigede til at tegne et tidsubegrænset, gratis studieabonnement på CADDI.  Studerende er forpligtede til straks at ophøre med anvendelsen af studieabonnement efter ophør af uddannelse og er forpligtede til at oplyse Caddi herom. Caddie er til enhver tid berettiget til at ophæve en Studerendes studie-abonnement såfremt Caddi bliver bekendt med, at den pågældende Studerende ikke længere er omfattet af et relevant uddannelsesforløb.

2.2    Enhver erhvervsdrivende, der ikke tidligere har abonneret på CADDI er berettiget til gratis og uforpligtende at tegne et 15-dages prøveabonnement på CADDI, der ophører automatisk 15 dage efter bestilling.

2.3    Anvendelse af studie- og prøveabonnementer er betinget af Caddis skriftlige bekræftelse samt overholdelse af nærværende Vilkår.

3    Brugere og Manager
3.1    Abonnenten skal sikre, at der hos Abonnenten altid er tilknyttet mindst én kontaktperson (”Manager”) til varetagelse af den daglige administration for Abonnenten vedrørende CADDI. Såfremt en eksisterende Manager fratræder eller på anden måde ophører som Manager, er Abonnenten forpligtet til hurtigst muligt at tilknytte en ny Manager og sikre, at oplysningerne om Manageren i CADDI tilrettes.

3.2    Manageren skal administrere Abonnentens og Brugernes anvendelse af CADDI, herunder varetage Abonnentens betaling, kontrollere og opdatere oplysninger vedrørende Abonnenten, Manageren og Brugerne, administrere Brugernes anvendelse af og adgang til CADDI og kontrollere og sikre Brugernes overholdelse af vilkårene for anvendelse CADDI.

3.3    CADDI må alene anvendes af registrerede Brugere og Managere og Abonnenten er alene berettiget til samtidig at have registreret det antal Brugere og Managere, som er omfattet af det af Abonnenten valgte Abonnement, samt et eventuelt særskilt tilkøbt antal Brugere og Managere.

3.4    Abonnenten skal sikre, at Manageren har accepteret og iagttager Vilkårene samt, at alle Brugere af CADDI overholder Vilkårene og forud for anvendelsen af CADDI har accepteret betingelserne for Brugernes an-vendelse af CADDI (”Brugerbetingelserne), som er særkilt tilgængelige under Brugernes login.  I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nærværende Vilkår og Brugerbetingelserne, finder nærværende Vilkår anven-delse.

4    Abonnement
4.1    Betaling for Abonnementer faktureres halvårligt, forudgående for et års anvendelse af CADDI i henhold til de til enhver tid gældende abonnementspriser som anført på [www.caddi.com] for det af Abonnenten valgte Abonnement og det valgte antal Brugere og Managere, idet der faktureres særskilt for løbende udvidelser af antallet af Brugere.

4.2    Caddi er berettiget til at prisregulere priser for anvendelse af CADDI med op til 2,5 % årligt uden varsel. Prisregulering udover dette giver Abonnenten ret til at opsige Abonnementet uden varsel.

4.3    Betalinger forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato.

4.4    Ved betalingen efter forfaldsdag, er Caddi berettiget til at kræve morarente af det forfaldne beløb med 1,5 % pr. påbegyndt måned, samt rykkergebyrer og inkassogebyrer i henhold til gældende lovgivning.

4.5    Abonnenten er forpligtet til selv at vælge faktureringsform ved bestilling af CADDI, idet faktureringsformen til enhver tid kan ændres af Manageren under Managerens login. Ved valg af ikke-elektronisk faktura opkræves et gebyr på kr. 25 per faktura. Elektronisk faktura fremsendes ikke særskilt, men er tilgængelig under Managerens login, med mindre det er aftalt, at elektronisk fakturering sker per e-mail.

4.6    Abonnenten er uberettiget til at foretage modregning i Caddis krav på betaling for Abonnement, medmindre Caddi skriftligt har anerkendt Abonnentens modkrav. Caddi er berettiget til at modregne ethvert krav Caddi måtte have mod Abonnenten i ethvert krav som Abonnenten måtte have mod Caddi, herunder krav om refundering i forbindelse med opsigelse.

5    Abonnentens anvendelses af CADDI
5.1    Abonnenten skal sikre, at samtlige oplysninger i CADDI vedrørende Abonnenten, Manageren, Brugerne og deres anvendelse af CADDI til enhver tid er opdaterede og korrekte. Oplysningerne skal kontrolleres mindst én gang årligt.

5.2    Materiale fra CADDI må alene anvendes og udleveres til tredjemand, herunder patienter, klienter, kursister og kunder som led i en behandling/optræning eller som led i undervisning med henblik på visuelt at understøtte den faglige vejledning og materiale fra CADDI skal altid være påført navnet ”Caddi”.

5.3    Der må alene korrigeres og rettes i tekst, men ikke billeder eller figurer til de enkelte øvelser i CADDI.

5.4    Materiale fra CADDI må ikke anvendes i salgsøjemed, og må ikke kopieres, distribueres eller på anden måde anvendes til videresalg.

5.5    Materiale fra CADDI må ikke anvendes til at reklamere med, medmindre dette sker i brochurer og lignende, med et fagligt formål for øje og efter skriftlig godkendelse fra Caddi.

5.6    Der må ikke tages betaling udover dokumenterbare omkostninger til fotokopiering eller lignende for udlevering af materiale fra Caddi til tredjemand, herunder patienter/klienter/kursister/kunder mv.

5.7    Materiale fra CADDI, herunder billeder og tekst, må ikke anvendes i strid med Vilkårene, herunder CADDIs formål, jf. punkt 1og må ikke herudover kopieres eller offentliggøres uden Caddis forudgående skriftlige samtykke.

6    Opgradering, vedligeholdelse og support
6.1    Medmindre andet er aftalt, omfatter Abonnementet alene Caddis løbende opdateringer og vedligeholdelse af CADDI, men ikke udvidelser eller nye funktioner. Caddi forbeholder sig ret til at fakturere Abonnenten særskilt for Abonnentens brug af sådanne udvidelser eller funktioner.

6.2    Caddi yder ikke support vedrørende funktionaliteten af CADDI og Brugernes anvendelse af CADDI.

7    Ejendomsret
7.1    Abonnenten opnår alene en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til CADDI i Abonnementsperioden.

7.2    Samtlige immaterielle rettigheder tilknyttet CADDI, materiale fra CADDI og de af Caddi udviklede øvelser, billeder, koncepter, tekst m.v. tilhører Caddi og må ikke uden Caddis godkendelse overlades til tredjemand udover, hvad der er angivet i disse Vilkår.

7.3    Angivelser vedrørende ophavsret, varemærker eller andre rettigheder, der findes i CADDI og de i CADDI tilgængelige materialer må ikke ændres eller fjernes.

8    Overdragelse
8.1    Abonnenten er uberettiget til uden Caddis forudgående samtykke helt eller delvist at overdrage sine rettig-heder og pligter vedrørende et Abonnement.

8.2    Caddi er til enhver tid berettiget til at overdrage sine rettigheder og pligter vedrørende et Abonnement uden Abonnentens forudgående samtykke.

9    Ændringer
9.1    Caddi er til enhver tid berettiget til at ændre nærværende Vilkår samt indholdet af CADDI og det i CADDI tilgængelige materiale med 7 dages forudgående skriftlig varsel.

10    Ansvar
10.1    Caddi er ikke ansvarlig for Abonnentens og Brugernes anvendelse af CADDI og de i CADDI tilgængelige materialer og øvelser, herunder valg af de rigtige øvelser til patienten/klienten/kursisten/kunden, eller for vejledning og brug af øvelserne.

10.2    Abonnenten er forpligtet til at friholde Caddi for ethvert krav, Caddi måtte blive mødt med fra tredjemand, som følge af Abonnentens anvendelse af CADDI og de i CADDI tilgængelige materialer og øvelser

10.3    Caddi er ikke ansvarlig for Abonnentens rettelser/tilføjelser til materialet i CADDI eller bortkomst af materiale eller data som følge af Abonnentens oprettelse eller sletning af Brugere eller Managere.

10.4    Caddi er ikke ansvarlig for CADDI’s anvendelighed i relation til Abonnentens faktiske eller tiltænkte anvendelse, herunder integration og sammenspil mellem CADDI og Abonnentens IT, ændringer som Abonnenten selv foretager eller lader tredjemand foretage i CADDI eller fejl, nedbrug eller lignende, der i øvrigt kan tilskrives Abonnentens forhold. Abonnentens betalinger reduceres ikke i denne forbindelse.

10.5    Caddi er ikke ansvarlig for forhold, der er indtruffet uden Caddis skyld, og over hvilke Caddi ikke er herre, herunder fejl eller afbrydelser i el-nettet, usædvanlige naturfænomener, terror, eller krig.

10.6    Caddi er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til, følgeskader, forretnings- og/eller driftsforstyrrelse, tab af data, tab som følge af manglende anvendelighed af CADDI, tab opstået som følge af ukorrekte informationer i CADDI, driftstab, avancetab eller andet indirekte økonomisk tab.

10.7    Caddi er alene underlagt et produktansvar, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelige lovregler.

10.8    Caddis maksimale erstatningsansvar er beløbsmæssigt begrænset til et beløb, svarende til Abonnentens betaling for 1-års anvendelse af CADDI.

11    Misligholdelse
11.1    Anvendelse af CADDI i strid med nærværende vilkår betragtes som væsentlig misligholdelse og udløser en bod på 75.000,00 danske kroner pr. overtrædelse og yderligere kr. 75.000,00 danske kroner per påbegyndt måned, indtil overtrædelsen er ophørt. Hertil kommer erstatning efter dansk rets almindelige regler. Betaling af bod og erstatning berettiger ikke abonnenten til at fortsætte med overtrædelsen.

11.2    Caddi tager forbehold for at indgive politianmeldelse.

12    Ophør
12.1    Abonnementer er løbende og fortsætter indtil helt eller delvist opsagt af Caddi eller Abonnenten med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned.

12.2    Ved opsigelse refunderes Abonnentens allerede erlagte betalinger forholdsmæssigt efter Abonnementets ophør i forhold til den resterende del af den af Abonnenten forudbetalte Abonnementsperiode.

12.3    I tilfælde af Abonnentens væsentlige misligholdelse er Caddi berettiget til uden varsel at ophæve Abonnementet samt enhver anden aftale med den pågældende Abonnent og slette Abonnentens CADD-ID, idet Abonnentens allerede erlagte betalinger i dette tilfælde ikke refunderes.

12.4    Abonnenten er ikke berettiget til at udlevere materiale fra CADDI til tredjemand efter Abonnements ophør.

13    Tvister, værneting og lovvalg
13.1    Enhver tvist mellem Caddi og Abonnenten, herunder vedrørende vedtagelsen og gyldigheden af nærværende Vilkår samt Abonnement afgøres efter dansk ret og afgøres efter Caddis valg ved Retten i Horsens, eller ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

 

14     Databehandleraftale
14.1  I henhold til EU-lovgivningen om persondata (GDPR) oprettes en databehandleraftale (Data  Processing Agreement) mellem dig som kunde (dataansvarlig) og os som leverandør (databehandler). Denne aftale beskriver, hvordan vi behandler dine samt andre kunders og samarbejdspartneres persondata - Læs

15     Persondatapolitik
15.1  Dataansvarlig
Caddi
Horsens Sundhedshus
Grønlandsvej 1, 2. sal 04
8700 Horsens
Kontakt e-mail: info@caddi.com
Cvr-nr. 19337138

15.2
Hvilke personoplysninger vi indsamler til brug for opfyldelse af vores aftale med dig om din brug/din virksomheds brug af Caddi

Vi indsamler personoplysninger om dig og dine ansatte for at kunne opfylde vores aftale med dig.

NB: Du kan ikke være kunde hos os, hvis du ikke giver os de mindste- oplysninger, vi beder om.

Vi indsamler din virksomheds navn, adresse, e-mail, mobilnummer og andre nødvendige kontaktinformationer, samt dit navn og din virksomheds cvr.nr og betalingsoplysninger, hvis din virksomhed anvender Caddi.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som du selv giver os ved oprettelse af din konto hos os.

Hvis din virksomhed er et selskab, indsamler vi alene din e-mail og eventuelle kontaktinformationer på personer ansat i selskabet.

Vi indsamler også de personoplysninger du giver os om dine ansatte, som skal have adgang til Caddi. Det gør vi alene for at gøre det muligt for din virksomhed, at anvende Caddi.

Vi indsamler ikke personoplysninger om dig som person fra tredjemand. 

15.3
Brug af personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til at afvikle vores kundeforhold med dig/din virksomhed.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har samtykket hertil.

Vi bruger de underleverandører - BlueIt og integration til journalsystemet Equus.

15.4
Indsigt i personoplysninger m.v.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Caddi, skal du rette henvendelse på info@caddi.com

Er der registreret forkerte oplysninger om dig, og kan du ikke selv rette dem, eller hvis du har andre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, så skriv til os på info@caddi.com

Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du er berettiget til at komme med indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt det viser sig, at personoplysninger om dig er urigtige eller vildledende, så har du ret til at få dem rettet.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Blot skriv til os på info@caddi.com

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til de behandlinger, vi foretager med dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi ikke giver dig ret I dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere på www.Datatilsynet.dk

15.5
Sletning af personoplysninger

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt kundeforhold med dig/din virksomhed.

Når kundeforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning.

15.6
Dataportabilitet

Du har adgang til at få udleveret dine data fra Caddi.

15.7
Vores rolle som databehandler

I forhold til dig og din virksomhed, er vi databehandler for de personoplysninger du selv behandler, herunder opbevarer i Caddi.

15.8
Ændring af vores persondatapolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

25. maj 2018

Caddi   ·   Horsens Sundhedshus   ·   Grønlandsvej 1, 2. 04   ·   DK-8700 Horsens   ·   Tlf.: +45 75 62 89 19    ·   E-mail: info@caddi.com
 
Webdesign by Pixart